มาตรฐาน ISPMs ที่ประกาศใช้แล้ว

ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2559 มาตรฐาน ISPMs ประกาศใช้แล้วรวม 36 เรื่อง การเรียงหมายเลขเรื่อง เช่น ISPM No.1, ISPM No.2, ISPM No.3 ฯลฯ จะเรียงตามปีที่ประกาศใช้ สำหรับเรื่องที่มีการปรับปรุงแก้ไขยังคงใช้หมายเลขเรื่องเดิม มาตรฐาน ISPMs บางเรื่องมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นเอกสารแนบท้ายอยู่ 3 ประเภท คือ

  • supplements (ภาคผนวก) เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงหลักการที่ขยายความเนื้อหาในมาตรฐานเรื่องนั้นโดยไม่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในมาตรฐาน เอกสารนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ และอาจนำมารวมไว้กับมาตรฐานนั้น
  • annexes (เอกสารแนบท้าย) เป็นเอกสารที่ให้คำแนะนำข้อมูลด้านเทคนิคที่ใช้ในมาตรฐานฯ เอกสารนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ อาจมีการแก้ไขปรับปรุงได้ตลอดเวลาเพื่อให้ตรงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป มาตรฐาน ISPMs ที่มี annexes เพิ่มเติมทุกปี คือ ISPM no.27 (Diagnostic protocols for regulated pests) และ ISPM no.28 (Phytosanitary treatments for regulated pests) เพราะเป็นข้อมูลของศัตรูพืชเฉพาะชนิด
  • Appendixes (ส่วนต่อท้าย) เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่อ้างอิง เอกสารนี้ไม่จัดเป็นส่วนของมาตรฐานที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้จากมติคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืชชั่วคราว (Interim Commission on Phytosanitary Measures, ICPM) ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2547 เห็นชอบให้มีเอกสารขยายความมาตรฐาน ISPMs บางเรื่อง (Explanatory documents for International Standards for Phytosanitary Measures) เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น เอกสารขยายความที่จัดทำแล้ว ได้แก่ Explanatory Document ISPM no.5, ISPM no.15, ISPM no.17, ISPM no.18, ISPM no.20, ISPM no.31

ศึกษารายละเอียดของมาตรฐาน ISPMs ที่ได้รับการยอมรับแล้ว (Adopted Standards) ได้ที่ https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/