นับตั้งแต่ พ.ศ. 2560 อนุสัญญา IPPC มีภาคีสมาชิก 183 ประเทศ (FAO แบ่งประเทศในโลกเป็น 7 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1)North America  2)Latin America and the Caribbean  3)Europe  4)Africa  5)Near East  6)Asia และ 7)South West Pacific สำหรับตัวเลขในวงเล็บเป็นปี ค.ศ. ที่ประเทศเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา IPPC )

Latin America and the Caribbean

Antigua and Barbuda (2006), Argentina (1954), Bahamas (1997), Barbados (1976), Belize (1987), Bolivia (Plurinational State of) (1960), Brazil (1961), Chile (1952), Colombia (1970), Costa Rica (1973), Cuba (1976), Dominica (2006), Dominican Republic (1952), Ecuador (1956), El Salvador (1953), Grenada (1985), Guatemala (1955), Guyana (1970), Haiti (1970), Honduras (2003), Jamaica (1959), Mexico (1976), Nicaragua (1956), Panama (1968), Paraguay (1968), Peru (1975), Saint Kitts and Nevis (1990), Saint Lucia (2002), Saint Vincent and the Grenadines (2001), Suriname (1977), Trinidad and Tobago (1970), Uruguay (1970), Venezuela (Bolivarian Republic of) (1966)