ประวัติ

พ.ศ.2424 (ค.ศ.1881) – พ.ศ.2432 (ค.ศ.1889) เกิดการระบาดของแมลงชนิด Phylloxera vastratix ในองุ่นที่ใช้ทำไวน์ ประเทศผู้ผลิตองุ่นในทวีปยุโรปจึงร่วมมือกันจัดทำ Convention of Berne ให้เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับมาตรการอารักขาพืช (plant protection) ฉบับแรก

พ.ศ.2472 (ค.ศ.1929) มีการขยายวัตถุประสงค์และจัดทำ Draft text ของอนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Convention for the Protection of Plants) ครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) กรุงโรม ประเทศอิตาลี

พ.ศ.2494 (ค.ศ.1951) การประชุม FAO สมัยที่ 6 มีมติเห็นชอบ Draft text ของ International Plant Protection Convention (IPPC) ดังกล่าว

พ.ศ.2495 (ค.ศ.1952) ประเทศซีลอน สเปน และชิลี ให้สัตยาบันต่อร่างอนุสัญญา IPPC มีผลให้อนุสัญญา IPPC ฉบับ พ.ศ.2495 (ค.ศ.1952) มีผลบังคับใช้เป็นฉบับแรก

พ.ศ.2516 (ค.ศ.1973) ประเทศภาคีสมาชิกขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายศัพท์และใบรับรองสุขอนามัยพืชในอนุสัญญา IPPC ฉบับ พ.ศ.2495 (ค.ศ.1952)

พ.ศ.2522 (ค.ศ.1979) การประชุม FAO สมัยที่ 20 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญา IPPC ฉบับ พ.ศ.2495 (ค.ศ.1952) ซึ่งต่อมามีผลบังคับใช้ในพ.ศ.2534 (ค.ศ.1991) เมื่อจำนวนประเทศภาคีสมาชิก 2 ใน 3 ให้การรับรอง

พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) การเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยมีผลให้เกิดการจัดระเบียบการค้าโลกขึ้นใหม่ มีการจัดตั้งองค์การการค้าโลก และให้ความสำคัญต่อการใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี ประเทศสมาชิก WTO ต้องตระหนักถึงความตกลง SPS สำหรับการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ซึ่งในความตกลงดังกล่าวขอให้ประเทศสมาชิก WTO ใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชโดยอ้างอิงมาตรฐานระหว่างประเทศจาก 3 องค์กร ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (CODEX) มาตรฐานด้านสุขอนามัยสัตว์ (OIE) มาตรฐานด้านสุขอนามัยพืช (IPPC)

พ.ศ.2535 - พ.ศ.2536 (ค.ศ.1992 – ค.ศ.1993) FAO จัดตั้งสำนักเลขาธิการอนุสัญญา IPPC และ Committee of Experts on Phytosanitary Measures (CEPM) เพื่อพิจารณาการจัดทำมาตรฐานระหว่างประเทศด้านมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for Phytosanitary Measures, ISPMs) และในเวลาเดียวกันมีการปรับปรุงสาระอนุสัญญา IPPC ฉบับพ.ศ.2495 (ค.ศ.1952) ให้สอดคล้องกับความตกลง SPS

พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997) การประชุม FAO สมัยที่ 29 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญา IPPC ฉบับ พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997) (New Revised Text: International Plant Protection Convention) ให้สอดคล้องตามหลักการของความตกลง SPS อนุสัญญาฉบับนี้เป็นฉบับปัจจุบัน มีผลบังคับใช้เมื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005)

อนุสัญญา IPPC จึงถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบตามบทบัญญัติมาตรา 14 ของ FAO ซึ่งทำให้เกิดข้อผูกมัดทางกฎหมายต่อประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา IPPC