มาตรฐาน RSPMs

มาตรฐานภูมิภาคด้านมาตรการสุขอนามัยพืช (Regional standards for phytosanitary measures, RSPMs) เป็นมาตรฐานที่ APPPC จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการในประเด็น Plant Quarantine ให้สอดคล้องกัน เป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อการค้าและไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ

มาตรฐาน RSPMs มีหลักการสอดคล้องกับอนุสัญญา IPPC เริ่มมีการจัดทำมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) จนถึง พ.ศ. 2560 มีมาตรฐาน RSPMs ที่ประกาศแล้ว 10 เรื่อง ดังนี้

RSPM No.1 (ค.ศ. 2004): Guidelines for the development of the heat disinfestation treatments of fruit fly host commodities

RSPM No.2 (ค.ศ. 2004): Training requirements for plant quarantine inspectors

RSPM No.3 (ค.ศ. 2005): Requirements for the establishment and maintenance of pest free areas for tephritid fruit flies

RSPM No.4 (ค.ศ. 2005): Guidelines for the confirmation of non-host status of fruit and vegetables to tephritid fruit flies

RSPM No.5 (ค.ศ. 2007): Guidelines for the application of emergency actions and the establishment of emergency measures

RSPM No.6 (ค.ศ. 2007): Guidelines for PRA on scale insects associated with commodities for human consumption

RSPM No.7 (ค.ศ. 2009): Guidelines for Protection against South American Leaf Blight of Rubber

RSPM No. 7 including Appendix 5 (ค.ศ. 2012): Guidelines for Protection against South American Leaf Blight of Rubber

RSPM No.8 (ค.ศ. 2009): Guidance on the Operation of Land Border Entry Points for Local Trade

RSPM No.9 (ค.ศ. 2014): Approval of Irradiation Facilities

RSPM No.10 (ค.ศ. 2014): Approval of Fumigation Facilities