ประเทศสมาชิก

ประเทศสมาชิก 24 ประเทศ ได้แก่

Australia, Bangladesh, Cambodia, China, Democratic People's Republic of Korea, Fiji, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Republic of Korea, Samoa (Western), Solomon Islands, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Viet Nam