ประโยชน์อนุสัญญา IPPC

ศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ไม่เคยพบมาก่อน แต่เมื่อสามารถเข้ามาในประเทศและตั้งรกราก (establishment of pest)* ได้ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมกำจัดศัตรูพืชชนิดนั้นย่อมมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าพืชในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การปฏิบัติงานภายใต้อนุสัญญา IPPC จะช่วยให้ประเทศภาคีสมาชิก

  1. ปกป้องเกษตรกรจากความสูญเสียอย่างร้ายแรงทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากศัตรูพืชระบาด
  2. สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยปกป้องการสูญเสียความหลากหลายของชนิดพันธุ์ต่างๆ
  3. ปกป้องระบบนิเวศน์ไม่ให้เสียสมดุลย์จากการรุกรานของศัตรูพืช
  4. ปกป้องการเพิ่มต้นทุนของภาคการผลิตและผู้บริโภคจากการควบคุมหรือกำจัดศัตรูพืช
  5. อำนวยความสะดวกทางการค้าโดยใช้มาตรฐานในการออกกฏระเบียบความปลอดภัยของการเคลื่อนย้ายพืชและผลิตผลพืช
  6. ปกป้องอาชีพและความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ โดยให้มีการป้องกันการเข้ามาและการแพร่กระจายของศัตรูพืชชนิดใหม่

*นิยาม ตาม ISPM 5 (Glossary of phytosanitary terms)
              establishment of pest: Perpetuation, for the foreseeable future, of a pest within an area after entry [FAO, 1990; revised ISPM 2, 1995; IPPC, 1997; formerly "established"]