Solanum elaeagnifolium Cavanilles

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Solanum elaeagnifolium Cavanilles
ชื่อพ้อง (Synonym)  Solanum dealbatum Lindl.
Solanum flavidum Torr.
Solanum leprosum Ortega
Solanum obtusifolium Willd.
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  bull nettle, prairie berry nightshade, silverleaf nettle, silver-leaf nightshade

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Solanaceae
    Genus  Solanum
          Species  Solanum elaeagnifolium
              Variety  -

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

-เมื่อโตเต็มที่สูงประมาณ 1 เมตร และรากสามารถชอนไชลงไปในดินได้ลึกมากกว่า 2 เมตร
-ใบมีสีเขียวเข้ม-เขียวแกมเงิน มีความยาวขนาด 2.5-10 เซนติเมตร กว้างขนาด 1-4 เซนติเมตร ก้านใบยาว 0.5-2 เซนติเมตร
-ลำต้นมีสีเหลือง-น้ำตาล
-ดอกสีฟ้า-ม่วง
-ผลิตผลได้ประมาณ 40-60 ผล / ต้น และใน 1 ผล จะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 60-120 เมล็ด โดยเมล็ดมีลักษณะเรียบ สีน้ำตาลแกมเขียว เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2-3 มิลลิเมตร   

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

-เป็นวัชพืชที่ปรับตัวได้ดี และพบมากในบริเวณที่มีฝนตกน้อย
-พบในพื้นที่เพาะปลูกทั่วไป    
-พบในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ริมลำธาร
-คอกเลี้ยงสัตว์

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: India (restricted distribution), Iraq, Israel, Lebanon, Pakistan, Syria (restricted distribution), Taiwan (restricted distribution), Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan
Africa: Algeria, Egypt, Lesotho, Morocco, South Africa, Tunisia, Zimbabwe
North America: Mexico, USA
Central America and Caribbean:  Aruba, Bahamas, British Virgin Islands, Cuba, Curacao, Guatemala, Honduras, Puerto Rico
South America: Argentina (restricted distribution), Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay
Europe: Croatia, Cyprus, France, Greece, Italy, Macedonia, Serbia (restricted distribution), Spain
Oceania: Australia

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

ฝ้าย (Gossypium hirsutum
อัลฟัลฟ่า (Medicago sativa
ข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor
ข้าวสาลี (Triticum aestivum
ข้าวโพด (Zea mays
ถั่วลิสง (Arachis hypogaea
หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis
แตงกวา (Cucumis sativa
มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum
มะกอกโอลีฟ (Olea europaea
พีช (Prunus persica
มันฝรั่ง (Solanum tuberosum
องุ่น (Vitis vinifera)
 

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Leptinotarsa defecta, Leptinotarsa texana, Orrina phyllobia, Trichobaris texana

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากวัชพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นวัชพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อออกกฎระเบียบการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้ จากประเทศที่มีวัชพืชนี้
-สุ่มตรวจสอบผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของเมล็ดวัชพืชชนิดนี้ ทุก shipment ที่มีการนำเข้า 
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย เช่น การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม / กานควบคุมวัชพืชด้วยชีววิธี / การควบคุมวัชพืชด้วยสารเคมี / การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/50516
[2] CAB International 2005. Crop Protection Compendium. Walingford, UK: CAB International.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication