Solanum carolinense L. (1753)

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Solanum carolinense L. (1753)
ชื่อพ้อง (Synonym)  
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  apple of Sodom, ball nettle, ball nightshade, bullnettle, Carolina horsenettle, Carolina nettle, devil's potato, horsenettle

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Solanaceae
    Genus  Solanum
          Species  Solanum carolinense
              Variety  -

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

-เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 30-120 เซนติเมตร
-ใบมีลักษณะรูปทรงไข่ ขอบใบหยัก มีความยาวประมาณ 4-14 เซนติเมตร และมีหนามสีเหลืองอยู่บริเวณผิวของเส้นใบ
-ลำต้นมีสีเขียวอ่อน และมีหนามแหลมสีเหลือง
-ดอกมีสีขาว มีกลีบดอกจำนวน 5 กลีบ และเกสรตัวผู้มีสีเหลืองยาวประมาณ 6-9 มิลลิเมตร
-ผลมีลักษณะทรงกลม สีขาวกับแถบลายสีเขียว เมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ภายในมีเมล็ดประมาณ 40-170 เมล็ด
-เมล็ด มีลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร หนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร และมีสี เหลือง น้ำตาล หรือ ส้ม

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

-พบในพื้นที่เพาะปลูกทั่วไป ทั้งพืชสวน พืชไร่  
-พิ้นที่ดินรกร้างว่างเปล่า พื้นที่ริมลำธาร
-ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
-เจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะดินทราย ดินที่มีกรวดหิน
-เจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อน และที่แห้งแล้ง

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Bangladesh, China, Georgia (Republic of), India, Japan, Korea (Republic of), Nepal
North America: Canada, USA
Central America and Caribbean: Haiti
South America: Brazil
Europe: Croatia, Italy, Netherlands, Norway
Oceania: Australia

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

ถั่วลิสง (Arachis hypogaea
ชา (Camellia sinensis
สตรอเบอรี่ (Fragaria ananassa
ถั่วเหลือง (Glycine max
มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum
แอปเปิ้ล (Malus domestica
อัลฟัลฟ่า (Medicago sativa
ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris
มันฝรั่ง (Solanum tuberosum
ข้าวโพด (Zea mays)  
 

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Frumenta nundinella,Leptinotarsa juncta, Epitrix fuscula, Tildenia inconspicuella, Epilachna vigintioctopunctata, Acanthocoris sordidus

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากวัชพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นวัชพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อออกกฎระเบียบการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้ จากประเทศที่มีวัชพืชนี้
-สุ่มตรวจสอบผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของเมล็ดวัชพืชชนิดนี้ ทุก shipment ที่มีการนำเข้า 
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย เช่น การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม / กานควบคุมวัชพืชด้วยชีววิธี / การควบคุมวัชพืชด้วยสารเคมี / การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/50510
[2] CAB International 2005. Crop Protection Compendium. Walingford, UK: CAB International.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication