Ambrosia artemisiifolia L.

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Ambrosia artemisiifolia L.
ชื่อพ้อง (Synonym)  Ambrosia artemisiifolia f. artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia subsp. artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia 
var. artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia 
var. elatior (L.) Descourt.
Ambrosia chilensis Hook. & Arn.
Ambrosia elata Salisb.
Ambrosia elatior L.
Ambrosia elatior var. elatior
Ambrosia glandulosa 
Scheele
Ambrosia monophylla Rydb.
Ambrosia paniculata f. paniculata
Ambrosia paniculata 
var. paniculata
Iva monophylla
 Walter
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Asteraceae
    Genus  Ambrosia
          Species  Ambrosia artemisiifolia
              Variety  -

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

-ใบมีลักษณะแบบ pinnately lobed และมีความยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร
-ลำต้น มีขน และลำต้นมีความสูงประมาณ 0.3-1 เมตร
-สร้างดอกเพศผู้ประมาณ 10-200 ดอกต่อต้น มีสีขาวแกมเหลือง และดอกเพศเมียจะอยู่มุมก้านใบ
-เมล็ดมีขนาด กว้าง 1.8-2.5 มิลลิเมตร ยาว 3-4 มิลลิเมตร และเปลือกหุ้มเมล็ดจะมีหนามแหลมขนาดเล็กประมาณ 5-8 อัน 

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

-พื้นที่ตามธรรมชาติ เช่น พื้นที่ตามริมฝั่งแม่น้ำทุ่งหญ้า ทุ่งหญ้าแห้ง
-พื้นที่ที่ถูกรบกวน เช่น ทางรถไฟ พิ้นที่ดินรกร้างว่างเปล่า พื้นที่ไม่มีการเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูก (พืชไร่นา สวนผลไม้ ไร่องุ่น เรือนเพาะชำ) พื้นที่ก่อสร้าง
-เจริญเติบโตได้ทั้งในดินเหนียว ดินทราย ดินชื้นแฉะ ดิน pH 6.0-7.0

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Azerbaijan, China, India, Japan, Kazakhstan, Korea (Republic of) (restricted distribution), Taiwan, Turkey 
Africa: Algeria, Burundi, Egypt, Libya, Mauritius, South Africa 
North America: Burmuda, Canada, Mexico, USA
Central America and Caribbean: Bahamas, Cuba, Dominican Republic, Guadeloupe, Guatemala, Jamaica, Martinique
South America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Paraguay, Peru, Uruguay
Europe: AlbaniaAustria, Belarus, Belgium, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtensten, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Sllovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Ukraine, Yugoslavia
Oceania: Australia, New Zealand

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

ถั่วลิสง (Arachis hypogaea
ถั่วเหลือง (Glycine max
ทานตะวัน (Helianthus annuus
ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris
มันฝรั่ง (Solanum tuberosum
ข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor
ข้าวสาลี (Triticum aestivum
ข้าวโพด (Zea mays
หอมหัวใหญ่ (Allium cepa
พริกหยวก (Capsicum annuum
พริกขี้หนู (Capsicum frutescens)
มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum)
ยาสูบ (Nicotiana tabacum)
แครอท (Daucus carota)
มันเทศ (Ipomoea batatas
หัวไชท้าว (Raphanus sativus)  

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Bemisia tabaci, Candidatus Phytoplasma solani, Entyloma compositarum, Entyloma polysporum, Epiblema strenuana, Harpalus pensylvanicus, Hyalesthes obsoletus, Liriomyza trifolii, Macrophomina phaseolina, Nemorimyza maculosa, Ophraella communa, Phyllachora ambrosiae, Plasmopara halstedii, Ponometia candefacta, Protomyces gravidus, Pseudomonas syringae pv. tagetis, Puccinia conoclinii, Puccinia xanthii, Pustula tragopogonis, Septoria epambrosiae, Sphaeraspis vitis, Tarachidia candefacta, Thanatephorus cucumeris, Verticillium dahliae, Zygogramma suturalis

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากวัชพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นวัชพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อออกกฎระเบียบการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชนิดนี้ จากประเทศที่มีวัชพืชนี้
-สุ่มตรวจสอบผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชนิดนี้ ทุก shipment ที่มีการนำเข้า 
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชนิดนี้มายังประเทศไทย เช่น การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม / กานควบคุมวัชพืชด้วยชีววิธี / การควบคุมวัชพืชด้วยสารเคมี / การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/4691
[2] CAB International 2005. Crop Protection Compendium. Walingford, UK: CAB International.
[3] Bezruchenko, N. Z. and N. N. Chukarin. 1956. About Ambrosia artemisiifolia (shoots of weed and control). Botanich. J. 41 (5): 712-713.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication