Heliotropium europaeum L. (1753)

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Heliotropium europaeum L. (1753)
ชื่อพ้อง (Synonym)  Heliotropium carduchorum C. Koch (1849)
Heliotropium commutatum Roemer & Schultes (1819)
Heliotropium incanescens Andrz. (1822)
Heliotropium stevenianum Andrz. (1822)
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  common heliotrope, European heliotrope, heliotrope

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Boraginaceae
    Genus  Heliotropium
          Species  Heliotropium europaeum
              Variety  -

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

-เมื่อโตเต็มที่มีความสูงประมาณ 4-40 เซนติเมตร
-ใบมีลักษณะรูปทรงไข่ สีเทา-เขียว และมีขนาด กว้าง 1-3 เซนติเมตร ยาว 1.5-9 เซนติเมตร  
-ลำต้นมีสี เทา-เขียว และรากแก้วของวัชพืชชนิดนี้สามารถชอนไชลงไปในดินได้ลึกมากกว่า 1 เมตร
-ดอกมีสีขาว ผลมีสีน้ำตาลอมเขียวและตรงบริเวณโค้งเว้าจะมีสีน้ำตาล ภายในมี--เมล็ดสีน้ำตาล-ดำ และมีขนาด กว้าง 1 มิลลิเมตร ยาว 2 มิลลิเมตร

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

-พบอยู่ตามแถวของพืชปลูก
-พิ้นที่ดินรกร้างว่างเปล่า
-พบมากตามทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
-เจริญเติบโตได้ในดินทั้งที่เป็นกรดและด่าง
-ชอบอากาศอบอุ่น ค่อนข้างร้อน
 

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Afghanistan, China, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel,  Jordan, Lebanon, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Syria, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan
Africa: Algeria, Egypt, Morocco, Nigeria, South Africa, Sudan, Tunisia
North America: USA
Central America and Caribbean: Sint Maarten
Europe: Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czechoslovakia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Portugal Romania, Russian Federation, Spain, Switzerland, Ukraine, Yugoslavia
Oceania: Australia, New Zealand

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

ถั่วลิสง (Arachis hypogaea
บีท (Beta vulgaris
ถั่วหัวช้าง (Cicer arietinum
เลมอน (Citrus limon
แตงเทศ (Cucumis melo
แตงกวา (Cucumis sativa
ถั่วเหลือง (Glycine max
ฝ้าย (Gossypium hirsutum
ทานตะวัน (Helianthus annuus
มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum
แอปเปิ้ล (Malus domestica
อัลฟัลฟ่า (Medicago sativa
ข้าว (Oryza sativa
ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris
พีช (Prunus persica
สาลี่ฝรั่ง (Pyrus communis
อ้อย (Saccharum officinarum
งา (Sesamum indicum
ข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor
ข้าวสาลี (Triticum aestivum
องุ่น (Vitis vinifera)
ข้าวโพด (Zea mays
 

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Cercospora taurica, Ethmia distigmatella, Fusarium oxysporum f.sp. heliotropae, Longitarsus albineus, Pachycerus madidus, Uromyces distigmatella, Uromyces heliotropii, Utethesia pulchella

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากวัชพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นวัชพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อออกกฎระเบียบการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้ จากประเทศที่มีวัชพืชนี้
-สุ่มตรวจสอบผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของเมล็ดวัชพืชชนิดนี้ ทุก shipment ที่มีการนำเข้า 
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย เช่น การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม / กานควบคุมวัชพืชด้วยชีววิธี / การควบคุมวัชพืชด้วยสารเคมี / การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/26898
[2] CAB International 2005. Crop Protection Compendium. Walingford, UK: CAB International.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication