Avena fatua L. (1753)

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Avena fatua L. (1753)
ชื่อพ้อง (Synonym)  
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  wild oat

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Poaceae
    Genus  Avena
          Species  Avena fatua
              Variety  -

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

-เมื่อโตเต็มที่มีความสูงประมาณ 25-120 เซนติเมตร
-ใบมีสีเขียวเข้ม ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร
-ในหนึ่งก้านของช่อดอกจะมีดอกอยู่ประมาณ 2-3 ดอก
-เมล็ดมีความยาวประมาณ 6-8 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 11-18 มิลลิกรัม

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

-พื้นที่เพาะปลูก เช่น  พื้นไร่พวกธัญพืช สวนผลไม้ ไร่องุ่น 
-พิ้นที่ดินรกร้างว่างเปล่า
-เจริญเติบโตได้ในดินที่มี pH 4.5
-ชอบอากาศเย็น ชื้น

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bhutan, China, India, Indonesia, Iran, Israel, Japan, Jordan, Korea (DPR), Korea (Republic of), Kuwait, Lebanon, Pakistan, Philippines, Syria, Taiwan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan
Africa: Algeria, Egypt, Ethiopia, Kenya, Libya, Morocco, South Africa, Tanzania, Tunisia, Zimbabwe
North America: Canada, Mexico, USA
South America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Peru, Uruguay, Venezuela
Europe: Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Czechoslovakia, Denmark, Estonia, Finland (restricted distribution), France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Macedona (restricted distribution), Netherlands, Norway, Poland, Portugal (restricted distribution), Romania, Russian Federation, Spain (restricted distribution), Sweden, Switzerland, United Kingdom, Yugoslavia
Oceania: Australia, New Zealand

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

ข้าวโอ๊ต (Avena sativa
ข้าวบาร์เลย์ (Hordeum vulgare
ข้าว (Oryza sativa
ข้าวไรย์ (Secale cereale
ข้าวสาลี (Triticum aestivum
ข้าวโพด (Zea mays
ถั่วลิสง (Arachis hypogaea
บีทหวาน (Beta vulgaris var. saccharifera
ชา (Camellia sinensis
ถั่วหัวช้าง (Cicer arietinum
อาร์ติโชค (Cynara scolymus
ถั่วเหลือง (Glycine max
ฝ้าย (Gossypium hirsutum
ทานตะวัน (Helianthus annuus
อัลฟัลฟ่า (Medicago sativa
ถั่วลันเตา (Pisum sativum
อ้อย (Saccharum officinarum
มันฝรั่ง (Solanum tuberosum
ข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor)
 

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Messor barbarus

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากวัชพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นวัชพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อออกกฎระเบียบการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้ จากประเทศที่มีวัชพืชนี้
-สุ่มตรวจสอบผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของเมล็ดวัชพืชชนิดนี้ ทุก shipment ที่มีการนำเข้า 
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย เช่น การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม / กานควบคุมวัชพืชด้วยชีววิธี / การควบคุมวัชพืชด้วยสารเคมี / การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/8058
[2] CAB International 2005. Crop Protection Compendium. Walingford, UK: CAB International.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication