Salvinia molesta D.S. Mitch.

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Salvinia molesta D.S. Mitch.
ชื่อพ้อง (Synonym)  
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  จอกหูหนู
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  African pyle, aquarium water moss, aquarium watermoss, aquarium water-moss,Australian azolla, butterfly fern, cats tongue, giant azolla, giant salvinia, kariba-weed, koi kandy, salvinia, velvet weed, water fern, water spangles, watermoss

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Salviniaceae
    Genus  Salvinia
          Species  Salvinia molesta
              Variety  -

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

-เป็นเฟิร์นน้ำชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตอยู่บนแหล่งน้ำ และเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีขนาด กว้าง 5 เซนติเมตร และอาจยาวถึง 30 เซนติเมตร
-ใบมีลักษณะ รูปทรงไข่-ทรงกลม เรียงติดกันเป็นชั้น มีขนาด กว้าง 1.8 เซนติเมตร ยาว 0.7-3 เซนติเมตร และบริเวณใต้ใบมีขนใบ
-ขยายพันธุ์โดยการสร้าง microsporangium และ megasporangium ซึ่งมีความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร บรรจุอยู่ใน sporocarp 

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

-เป็นวัชพืชน้ำ ที่พบระบาดในนาข้าว
-พบทั่วไปในแม่น้ำ ลำคลอง บ่อ ทะเลสาบ  ที่กักเก็บน้ำที่เชื่อมต่อระบบชลประทาน
-อาศัยและแพร่ขยายได้ดีในน้ำที่ไหลช้าๆ ไม่เชี่ยวกราก
-มีชีวิตต่อได้ในดินโคลน ริมตลิ่ง
-ตายได้เมื่อพบน้ำเค็ม
 

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: India, Indonesia, Israel, Japan, Jordan, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand
Africa: Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Congo, Congo Democratic Republic, Cote d'lvoire, Ghana, Kenya, Lesotho, Madargascar, Malawi, Mali, Mauritania, Morocco, Mauritius, Mozambique, Nambia, Nigeria, Reunion, Senegal, South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe 
North America: Mexico, USA
Central America and Caribbean: Cuba, Guatemala, Trinidad and Tobago 
South America: Argentina, Brazil, Colombia, Guyana
Europe: Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal
Oceania: Australia, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, New Zealand, Papua New Guinea, Vanatu

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

ข้าว (Oryza sativa)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Cyrtobagous salviniae, Cyrtobagous singularis, Paulinia acuminata, Samea multiplicalis

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากวัชพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นวัชพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อออกกฎระเบียบการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้ จากประเทศที่มีวัชพืชนี้
-สุ่มตรวจสอบผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของเมล็ดวัชพืชชนิดนี้ ทุก shipment ที่มีการนำเข้า 
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย เช่น การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม / กานควบคุมวัชพืชด้วยชีววิธี / การควบคุมวัชพืชด้วยสารเคมี / การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/48447
[2] CAB International 2005. Crop Protection Compendium. Walingford, UK: CAB International.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication