Meloidogyne hapla Chitwood, 1949

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Meloidogyne hapla Chitwood, 1949
ชื่อพ้อง (Synonym)  -
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ไส้เดือนฝอยรากปม
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  northern root-knot nematode

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Nematoda (CABI, 2014)
    Class  Secernentea
        Order  Tylenchida
           Family  Meloidogynidae
              Genus  Meloidogyne
                 Species  hapla

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)   โรครากปม
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)   root-knot, root gall

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut (Arachis hypogaea)
แครอท : carrot (Daucus carota)
สตอเบอรี่ : strawberry (Fragaria ananassa)
ถั่วเหลือง : soyabean (Glycine max)
มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
มันฝรั่ง : potato (Solanum tuberosum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

หอมหัวใหญ่ : onion (Allium cepa)
กะหล่ำปลี : cabbage (Brassica oleracea var. capitata)
ถั่วมะแฮะ, ถั่วแระ : pigeon pea (Cajanus cajan)
ชา : tea (Camellia sinensis)
พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
ผักกาด : lettuce (Lactuca sativa)
ยาสูบ : tobacco (Nicotiana tabacum)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ราก หัว เหง้าใต้ดิน

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ราก,ต้นกล้า ดิน,น้ำ,เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร

พาหะ (Vector)

การแพร่กระจาย (Distribution)

สืบศักดิ์ (2530) รายงานการพบไส้เดือนฝอยชนิดนี้เป็นครั้งแรกในบริเวณแปลงพืชสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดและรูปร่างของไส้เดือนฝอยชนิดนี้

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

เป็นไส้เดือนฝอยที่ชอบอุณหภูมิต่ำ และมีการกระจายตัวในเขตอบอุ่น (temperate) และในเขตหนาว อย่างไรก็ตามสามารถพบบนที่สูงหรือภูเขาสูงในเขตร้อนได้เช่นเดียวกัน

วิธีการควบคุม (Control measure)

แช่กิ่งพันธุ์ด้วยน้ำร้อน 45.5 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที หรือใน dimethoate 800 ppm นาน 24 ชั่วโมง ปลูกพืชหมุนเวียนกับพืชที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไส้เดือนฝอย ใช้พันธุ์ต้านทาน

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] CABI. 2014. Invasive Species Compendium: Helicotylenchus multicinctus. http://www.cabi.org/isc/datasheet/26826
[2] CABI. 2011. URL http://www.cabi.org
[3] CABI/EPPO. 2002. Meloidogyne hapla. Distribution Maps of Plant Diseases, No. 853. Wallingford, UK: CAB International.
[4] Cardin, M.C. 1980. Influence of temperature on the relationship of Meloidogyne hapla with cucumber root. Helminth. Abstr. Ser. B. 49(3): 114.
[5] Daulton, R.A.C. and C. J. Nusbaum. 1961. Nematropica 6: 280-294 [H.A. 31, No. 2125]
[6] McDonald, D. and S.M. Misari. 1976. Disease and pests of groundnuts and their importance in crop exchange. African Journal of Plant Protection 1 (1): 75-82.
[7] Pernezny, K., P. Roberts, J. Murphy and N. Goldberg. 2003. Compendium of pepper diseases. The American Phytopathological Society: St. Paul. URL http://www.apsnet.org/online/commonname/pepper.asp
[8] Ratanaprapa, D. and C. Chunram. 1988. Root-knot nematodes on potato. Quarterly Newsletter, Asia and Pacific Plant Protection Commission, FAO, Thailand. 16 p.
[9] Sharma, S. 2008. Draft import risk analysis for fresh capsicum (Paprika) fruit from the republic of Korea. Department of Agriculture and Food Western Australia. URL http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/769290/DAFWA_submission.pdf
[10] USDA-APHIS-PPQ-CPHST-PERAL. 2004. Importation of fresh pepper fruit with stems (Capsicum annuum L., C. frutescen L., C. baccatum L., C. pubescens Ruiz and Pav. and C. chinense Jacq.) from Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua into the United states. United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Plant Protection and Quarantine (PPQ), Center for Plant Health Science and Technology (CPHST) and Plant Epidemiology and Risk Analysis Laboratory (PERAL), Raleigh, NC.
[11] สืบศักดิ์ สนธิรัตน. 2552. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 274 หน้า.
[12] สืบศักดิ์ สนธิรัตน์, สมชาย สุขะกุล และสุภกิจ สุขใจมิตร. 2530. ไส้เดือนฝอยรากปมชนิดใหม่ของประเทศไทย. วารสารโรคพืช 7(2): 99-102.
[13] อรุณ จันทนโอ. 2513. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 145 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication