Longidorus elongatus (de Man, 1876) Thorne & Swanger, 1936

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Longidorus elongatus (de Man, 1876) Thorne & Swanger, 1936
ชื่อพ้อง (Synonym)  Dorylaimus elongatus de Mann, 1876, Trichodorus elongatus Filipjev, 1921,Dorylaimus tenus Linstow, 1879,Longidorus monohystera Altherr, 1953,Longidorus menthasolanus Konicek and Jensen, 1961
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  -
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  Needle nematode

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Nematoda (Ferris, 2013)
    Class  Adenophorea
        Order  Dorylaimida
           Family  Longidoridae
              Genus  Longidorus
                 Species  elongatus

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)   
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)   

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

หอมหัวใหญ่ : onion (Allium cepa)
สับปะรด : pineapple (Ananas comosus)
หน่อไม้ฝรั่ง : asparagus (Asparagus officinalis)
กะหล่ำปลี : cabbage (Brassica oleracea var. capitata)
พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
มะนาว : lemon (Citrus limon)
เกร๊ปฟรุ๊ต : grapefruit (Citrus x paradisi)
แตงไทย, เมล่อน : muskmelon (Cucumis melo)
แครอท : carrot (Daucus carota)
สตอเบอรี่ : strawberry (Fragaria ananassa)
ถั่วเหลือง : soyabean (Glycine max)
มันเทศ : sweet potato (Ipomoea batatas)
ผักกาด : lettuce (Lactuca sativa)
สะระแหน่ฝรั่ง : peppermint (Mentha piperita)
ยาสูบ : tobacco (Nicotiana tabacum)
อ้อย : sugarcane (Saccharum officinarum)
มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
มันฝรั่ง : potato (Solanum tuberosum)
ข้าวฟ่าง : sorghum (Sorghum bicolor)
ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ราก

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ราก หัวใต้ดิน (tuber) ต้นกล้า เป็นพาหะนำโรคไวรัสที่สำคัญคือ raspberry ring spot virus (RRV), tomato black ring virus (TomBRV), และ spoon leaf virus

พาหะ (Vector)

การแพร่กระจาย (Distribution)

ปี พ.ศ.2527 (กัทลีวัลย์, 2527) มีรายงานการพบ Longidorus elongatus ในองุ่น ที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ในดินที่มีการระบายน้ำดีและอนุภาคดินมีขนาดใหญ่ (coarse and well-drained soil) ไส้เดือนฝอยชนิดนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน 2 ปี โดยไม่ต้องมีอาหาร จุดที่พบไส้เดือนฝอยชนิดนี้มากที่สุดคือ ที่ระดับความลึก 20-30 เซนติเมตร

วิธีการควบคุม (Control measure)

การควบคุมไส้เดือนฝอย Longidorus elongatus นั้นมักปฏิบัติกับพืชที่มีราคาแพงและส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการควบคุมไวรัสที่ติดมากับตัวไส้เดือนฝอย ตัวอย่างของพืชที่มีการควบคุมคือ strawberry หรือ raspberry

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] CABI. 2011. URL http://www.cabi.org
[2] Chunram, C. 1972. A list of plant parasitic nematodes in Thailand. Plant Protection Service Technical Bulletin, Ministry of Agriculture, Bangkok, Thailand. 1-44 pp.
[3] Ferris, H. 2013. Meloidogyne coffeicola. Nemaplex. URL http://plpnemweb.ucdavis.edu/nemaplex/Taxadata/G076s22.HTM
[4] กัทลีวัลย์ ศรีเกตุ. 2527. ไส้เดือนฝอยศัตรูองุ่นในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 147 หน้า.
[5] สืบศักดิ์ สนธิรัตน. 2552. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 274 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication