Helicotylenchus dihystera (Cobb, 1893) Sher, 1961

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Helicotylenchus dihystera (Cobb, 1893) Sher, 1961
ชื่อพ้อง (Synonym)  Tylenchus dihystera Cobb, 1893,Tylenchus olaae Cobb, 1906,Tylenchus spiralis Cassidy, 1930,Aphelenchus dubius var. peruensis Steiner, 1920, Helicotylenchus nannus Steiner, 1945,Helicotylenchus crenatus Das, 1960,Helicotylenchus punicae Swarup & Sethi, 1968
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  -
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  spiral nematode

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Nematoda (Ferris, 2013)
    Class  Secernentea
        Order  Tylenchida
           Family  Hoplolaimidae
              Genus  Helicotylenchus
                 Species  dihystera

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)   
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)   

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

กระเจี๊ยบเขียว : okra (Abelmoschus esculentus)
หอมหัวใหญ่ : onion (Allium cepa)
สับปะรด : pineapple (Ananas comosus)
ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut (Arachis hypogaea)
ถั่วมะแฮะ, ถั่วแระ : pigeon pea (Cajanus cajan)
ชา : tea (Camellia sinensis)
พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
อบเชย : cinnamon (Cinnamomum verum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

ราก

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ราก ดิน ,น้ำ, เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร

พาหะ (Vector)

การแพร่กระจาย (Distribution)

มีการแพร่ระบาดในดินและในพืชหลากหลายและกว้างขวาง แม้ในสภาพความชื้นในดินต่ำหรือแห้งแล้ง
รายงานในประเทศไทยครั้งแรกโดย Timm (1965) โดยพบไส้เดือนฝอยชนิดนี้ในพืชหลายชนิด เช่น สัปปะรด น้อยหน่า พริก มะละกอ ฝรั่ง กล้วย มะม่วง เป็นต้น

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

ไส้เดือนฝอยมีความสามารถอยู่รอดได้ดี แม้ในสภาพดินแห้งแล้งหรือความชื้นต่ำ

วิธีการควบคุม (Control measure)

ปลูกพืชหมุนเวียน จุ่มกล้าพืชในสารเคมีฆ่าไส้เดือนฝอย

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Crop Protection Compendium. 2011. URL http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] Ferris, H. 2013. Meloidogyne coffeicola. Nemaplex. URL http://plpnemweb.ucdavis.edu/nemaplex/Taxadata/G076s22.HTM
[3] IPGRI, AVRDC and CATIE. 1995. Descriptors for capsicum (Capsicum spp.). International Plant Genetic Resources In statute, Rome, Italy; The Asain Vegetable Research and Development Center, Taipei, Taiwan and the Centro Agronomico Troptcal de Investigaciony Ensenanza, Turrialba, Costa Rica.
[4] Nasir, M., D.B. Letham, S.J. Singh and P.J. Wilcock. 1998. Maize diseases of Australia and the world. Australian Quarantine and Inspection Service, Australia.
[5] Pernezny, K., P. Roberts, J. Murphy and N. Goldberg. 2003. Compendium of pepper diseases. The American Phytopathological Society: St. Paul. URL http://www.apsnet.org/online/commonname/pepper.asp
[6] Pliansinchai, U. and A. Boonduang. 1978. A systemic study of the plant parasitic nematodes of black pepper in Thailand. Tech Bull. No. 2. Plant Pathology Division. Department of Agriculture and Co-operatives, Bangkok. 52 p.
[7] Ratanaprapa, D. and A. Boonduang. 1975. Identification of plant parasitic nematodes of Thailand. A second systematic study of Hoplolaimidae in Thailand. Plant Protection Service Technical Bulletin, Department of Agriculture, Bangkok. 35 pp.
[8] Ratanaprapa, D. and C. Chunram. 1988. Root-knot nematodes on potato. Quarterly Newsletter, Asia and Pacific Plant Protection Commission, FAO, Thailand. 16 p.
[9] Ratanaprapa, D. and A. Boonduang. 1975. A second systemic study of Hoplolaimidae in Thailand. Tech Bull. No. 27. Department of Agriculture. Ministry of Agriculture and Co-operatives, Bangkok. 35 p.
[10] Timm, R.W. 1965. A preliminary survey of plant parasitic nematodes of Thailand and the Philippines. Thai Sambhand Printing Press, Bangkok. 71 pp.
[11] UCIPM. 2009. UC IPM pest management guidelines: tomato. Statewide IPM Program, Agriculture and Natural Resources, University of California. URL http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/setectnewpest.tomatoes.html
[12] USDA-APHIS-PPQ-CPHST-PERAL. 2004. Importation of fresh pepper fruit with stems (Capsicum annuum L., C. frutescen L., C. baccatum L., C. pubescens Ruiz and Pav. and C. chinense Jacq.) from Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua into the United states. United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Plant Protection and Quarantine (PPQ), Center for Plant Health Science and Technology (CPHST) and Plant Epidemiology and Risk Analysis Laboratory (PERAL), Raleigh, NC.
[13] กัลลีวัลย์ ศรีเกตุ. 2527. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริิญญาโท. ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 147 หน้า
[14] นุชนารถ พุทธิรัตน์. 2528. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่พบในดินรากถั่วเหลืองในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 158 หน้า.
[15] นุชนารถ พุทธิรัตน์. 2528. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่พบในดินรากถั่วเหลืองในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 158 หน้า.
[16] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.
[17] ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์. 2532. ชนิดและปริมาณไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวไร่ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา. ปัญหาพิเศษปริญญาเอก. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 25 หน้า.
[18] วิชชุดา พลเวียง. 2529. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในนาข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 175 หน้า.
[19] วิชชุดา พลเวียง. 2529. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในนาข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 175 หน้า.
[20] ศรศิลป บุญบันดาล. 2527. การสำรวจไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในสวนส้มแสงทอง จังหวัดนครปฐม. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 24 หน้า.
[21] สืบศักดิ์ สนธิรัตน. 2552. ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 274 หน้า.
[22] อัมพา อินทธาธร. 2524. การศึกษาอนุกรมวิธานไส้เดือนฝอยมะเขือเทศในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 186 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication