Tomato ringspot virus

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Tomato ringspot virus
ชื่อพ้อง (Synonym)  Blackberry (Himalaya) mosaic virus
Euonymus chlorotic ringspot virus

Euonymus ringspot virus
Grape yellow vein virus
Grapevine yellow vein virus
Nicotiana 13 virus
Peach stem pitting virus
Prune brown line virus
Prunus stem pitting virus
Red currant mosaic virus
Tobacco ringspot virus 2
Tomato ringspot nepovirus
Winter peach mosaic virus

ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Acronyms)  ToRSV

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Order  Picornavirales
     Family  Secoviridae
          Genus  Nepovirus
             Species  Tomato ringspot virus
              Race/Pathovar  
              Strain/Type/Serotype  -

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  apple union necrosis, chlorosis of pelargonium, grapevine yellow vein, peach yellow bud mosaic, prunus stem pitting, redcurrant chlorosis mosaic, ringspot of tomato, yellow blotch curl of raspberry, yellow bud mosaic of peach, yellow vein of grapevine

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ลักษณะอาการทั่วไป: 
-ใบของมะเขือเทศแสดงอาการ หงิก และยอดอ่อนแห้งตาย (necrosis)
-เนื้อเยื่อบนใบอ่อนจะแห้งตาย (necrosis) เป็นวงสีน้ำตาล และมีลักษณะเป็นคลื่น 
-ผลมะเขือเทศจะเปลี่ยนเป็นสีเทา-น้ำตาล และด่างเป็นวง (ringspot) ที่ผิว      
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ / ผล

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
ถั่วแขก, ถั่วแดงหลวง : common bean, red kidney bean, kidney bean (Phaseolus vulgaris)
แตง, แตงกวา : cucumber (Cucumis sativus)
ถั่วพุ่ม : cowpea (Vigna unguiculata)
มะเขือยาว : egg plant (Solanum melongena)
มันฝรั่ง : potato (Solanum tuberosum)
พริกขี้หนู : bird pepper (Capsicum frutescens)
ฟักทอง : field pumpkin (Cucurbita pepo var. melo)
ถั่วเหลือง : soyabean (Glycine max)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ปัจจัยจากพืชอาศัย
-เมล็ดพันธุ์
-ละอองเกสร 
ปัจจัยจากภายนอก
-เชื้อไวรัสอาศัยอยู่ในดิน
-พืชทั้งไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก วัชพืช

พาหะ (Vector)

ไส้เดือนฝอย (Xiphinema americanum sensu lato) 

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: China(restricted distribution), India, Iran, Japan, Jordan, Korea (Republic of), Oman, Pakistan, Turkey 
Africa: Egypt, Togo
North America: Canada (restricted distribution), Mexico, USA (restricted distribution)
Central America and Caribbean: Puerto Rico
South America: Brazil, Chile (restricted distribution), Colombia, Peru, Venezuela
Europe: Belarus, Croatia, France, Italy, Lithuania, Poland, Russian Federation, Serbia (restricted distribution), Slovakia (restricted distribution), Slovenia (restricted distribution),Yugoslavia
Oceania: Fiji, New Zealand

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

อากาศอบอุ่น

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากศัตรูพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น  หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นพืชอาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อพิจารณาการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศที่มีเชื้อนี้ เพื่อออกกฎระเบียบก่อนการนำเข้า
-สุ่มตรวจสอบเมล็ดพันธุ์นำเข้าทุก shipment ที่มีการนำเข้า
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกเมล็ดพันธุ์ ที่มีโอกาสเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย  เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน / พันธุ์ปลอดโรค / การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม 

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/54076
[2] OEPP/EPPO. 2005. EPPO standard PM 7/49, Tomato ringspot nepovirus. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 35: 271-273.
[3] URL https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1365-2338.2005.00831.x

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication