Maize mosaic virus

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Maize mosaic virus
ชื่อพ้อง (Synonym)  European maize mosaic virus
Indian maize mosaic virus
maize dwarf mosaic potyvirus
maize dwarf mosaic virus
maize stripe mosaic virus
sorghum red stripe virus

ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Acronyms)  MMV

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Order  
     Family  Potyviridae
          Genus  Potyvirus
             Species  Maize mosaic virus
              Race/Pathovar  
              Strain/Type/Serotype  -

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  dwarf mosaic of maize

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ลักษณะอาการทั่วไป: 
-อาการใบลายเป็นทางยาวโดยเริ่มจากโคนใบไปยังปลายใบ
ระยะต่อมาลายตามยาวที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มและแห้งตายในที่สุด และการแห้งตายของเนื้อเยื่อที่ใบจะทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีม่วงเข้ม   
-ใบจะหดสั้นและมีลักษณะหยาบและหนาขึ้น
-ต้นข้าวโพดมีข้อปล้องสั้นและแสดงอาการแคระแกร็น        
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ / ต้น 

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)
ข้าวฟ่าง : sorghum (Sorghum bicolor)
ข้าวโพดหวาน : sweetcorn (Zea mays subsp.mays)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

ข้าวโอ๊ต : oat (Avena sativa)
ข้าวฟ่างไม้กวาด : Proso millet (Panicum miliaceum )
อ้อย : sugarcane (Saccharum officinarum)

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ปัจจัยจากพืชอาศัย
เมล็ดพันธุ์ 
ปัจจัยจากภายนอก
แมลงเพลี้ยกระโดด (corn planthopper)

พาหะ (Vector)

corn planthopper (Peregrinus maidis)

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: China, Georgia (Republic of), India, Iran, Iraq, Israel, Kazakstan, Korea (Republic of), Pakistan, Philippines, Taiwan, Turkey, Uzbekistan, Yemen
Africa: Burkina Faso, Cameroon, Cote d'lvoire, Egypt, Ethiopia, Kenya, Mauritius, Morocco, Niger, Nigeria, South Africa, Zambia, Zimbabwe
North America: Canada, Mexico, USA 
Central America and Caribbean: Cuba, Haiti, Honduras
South America: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Peru, Venezuela
Europe: Bosnia- Hercegovina (restricted distribution), Bulgaria, Croatia, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Spain, Ukraine, Yugoslavia 
Oceania: Australia

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

สภาพอากาศที่เหมาะต่อการแพร่พันธุ์ของแมลงพาหะ

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากศัตรูพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น  หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นพืชอาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อพิจารณาการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศที่มีเชื้อนี้ เพื่อออกกฎระเบียบก่อนการนำเข้า
-สุ่มตรวจสอบเมล็ดพันธุ์นำเข้าทุก shipment ที่มีการนำเข้า
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกเมล็ดพันธุ์ ที่มีโอกาสเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย  เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน / พันธุ์ปลอดโรค / การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม 

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/8157
[2] URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/01.062.0.05.004.htm
[3] Herold, F. and K. Munz. 1967. Morphological studies of maize mosaic virus I. J. gen. Virol. 1: 227-234
[4] URL https://www.plantwise.org/KnowledgeBank/Datasheet.aspx?dsid=32399

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication