Potato mop-top virus

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Potato mop-top virus
ชื่อพ้อง (Synonym)  Potato mop-top furovirus
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Acronyms)  PMTV

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Order  
     Family  Virgaviridae
          Genus  Pomovirus
             Species  Potato mop-top virus
              Race/Pathovar  
              Strain/Type/Serotype  -

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  potato tuber necrosis

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ลักษณะอาการทั่วไป: 
-อาการใบจุดหรือด่างสีเหลืองขนาดใหญ่ที่ใบล่าง (bright yellow blotch pattern “aucuba pattern”)
-ใบแสดงอาการเหลืองรูปตัววี (v-shaped yellow pattern “chevron pattern”)
-ใบและลำต้นแคระแกร็น (internode shortening “mop-top”)
-ใบมีลักษณะผิดรูปร่าง และแสดงอาการจุดซีดขาวเป็นดวง  
-ภายในหัวมันฝรั่งปรากฏวงคล้ายคันธนูสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมแดงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า spraing 
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ / หัว

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

มันฝรั่ง : potato (Solanum tuberosum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ปัจจัยจากพืชอาศัย
ท่อนพันธุ์ 
ปัจจัยจากภายนอก
ดิน / เศษพืช / หัวมันฝรั่งที่ทิ้งไว้ในแปลง / หัวมันฝรั่งที่เก็บรักษาไม่ดี

พาหะ (Vector)

เชื้อราชนิด Spongospora subterranean ที่เป็นสาเหตุของโรค powdery scab ของหัวมันฝรั่งเป็นพาหะ โดยเชื้อ PMTV จะเข้าแฝงอยู่ในสปอร์ของเชื้อรา เมื่อเชื้อราเข้าทำลายหัวมันฝรั่ง จะทำให้หัวมันฝรั่งติดเชื้อไวรัสด้วยเช่นกัน

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: China, Japan, Pakistan (restricted distribution), Taiwan
North America: Canada, USA
Central America and Caribbean: Costa Rica
South America: Bolivia, Colombia, Peru, Venezuela
Europe: Czech Republic, Denmark, Finland (restricted distribution), Germany, Ireland, Latvia, Netherlands (restricted distribution), Norway, Poland, Sweden, Switzerland, United Kingdom
 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

อากาศเย็น ชื้น

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากศัตรูพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น  หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นพืชอาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อพิจารณาการรับรองระบบการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังของประเทศที่มีเชื้อนี้ เพื่อออกกฎระเบียบก่อนการนำเข้า
-สุ่มตรวจสอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนำเข้าทุก shipment ที่มีการนำเข้า
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ที่มีโอกาสเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย  เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน / พันธุ์ปลอดโรค / การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม 

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/42827
[2] URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/00.086.0.01.001. htm
[3] Steven, B. J. 1914. Potato facts “potato mop-top virus (PMTV)” bulletin#2437. University of Maine, Department of Agriculture, USA
[4] URL ephytia.inra.fr/en/C/21021/Potato-Potato-mop-top-virus-PMTV

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication