Alfalfa mosaic virus

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Alfalfa mosaic virus
ชื่อพ้อง (Synonym)  alfalfa mosaic alfamovirus
alfalfa virus 1 and 2
lucerne mosaic virus
Marmor medicaginis
potato calico virus

ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Acronyms)  AMV

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Order  ใบอัลฟาลฟ่าแสดงอาการด่าง
     Family  Bromoviridae
          Genus  Alfamovirus
             Species  Alfalfa mosaic virus
              Race/Pathovar  
              Strain/Type/Serotype  -

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  alfalfa yellow spot, tomato necrotic tip curl

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ลักษณะอาการทั่วไป: 
-ใบ เป็นรอยไหม้เหลือง หรือ เป้นรอยด่างสีขาว หากได้รับเชื้อตั้งแต่เป็นต้นอ่อน ต้นพืชจะแคระแกรน ได้ผลลผิตรูปร่างผิดปรกติ
-พืชตระกูลถั่วที่มีชื่อว่า Desi chickpea จะมีอาการแห้งตายของเนื้อเยื่อส่วนยอดร่วมกับอาการใบสีซีด (chlorosis) และขอบใบเปลี่ยนเป็นสีแดง
-พืชตระกูลถั่วที่มีชื่อว่า Feba bean จะมีอาการซีดจาง (chlorosis) เนื้อเยื่อแห้งตาย (necrosis) และแคระแกร็นที่ส่วนยอด ใบจะมีอาการม้วนงอ ด่างเป็นวง (ring spot) และลำต้นแคระแกร็น 
-พืชตระกูลถั่วที่มีชื่อว่า Lucerne จะมีอาการด่างแบบ mottle หรือ mosaic และขอบใบจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ / ต้น 

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

มะเขือเทศ : tomato (Lycopersicon esculentum)
คื่นช่าย : celery (Apium graveolens)
ผักสลัด : lettuce (Lactuca sativa)
white clover (Trifolium repens)
crimson clover (Trifolium incarnatum)
ถั่วอัลฟัลฟา : alfalfa (Medicago sativa)
ถั่วแขก, ถั่วแดงหลวง : common bean, red kidney bean, kidney bean (Phaseolus vulgaris)
ถั่วพุ่ม : cowpea (Vigna unguiculata)
ถั่วเหลือง : soyabean (Glycine max)
ถั่วลูกไก่ : chickpea (Cicer arietinum)
พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
ถั่วลันเตา : pea, garden pea (Pisum sativum)
มันฝรั่ง : potato (Solanum tuberosum)
ถั่วเขียว : Mung Bean (Vigna radiata)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

ผักกาดแดง : Beetroot, Sugarbeet (Beta vulgaris var. saccharifera)
ถั่วมะแฮะ, ถั่วแระ : pigeon pea (Cajanus cajan)
พืชสกุล Capsicum : pepper (Capsicum sp.)
พืชตระกูลแตง : Cucurbitaceae (Cucurbitaceae)
ถั่วแขก, ถั่วแดงหลวง : common bean, red kidney bean, kidney bean (Phaseolus vulgaris)
ถั่วลันเตา : pea, garden pea (Pisum sativum)
มะเขือยาว : egg plant (Solanum melongena)
melon pear (Solanum muricatum)
ถั่วปากอ้า : broad bean (Vicia faba)

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ปัจจัยจากพืชอาศัย
เมล็ดพันธุ์ 
ปัจจัยจากภายนอก
-การขยายพันธุ์ เช่น การทาบกิ่ง
-แมลง (เพลี้ยอ่อน)

พาหะ (Vector)

blue green aphid (Acyrthosiphon kondoi), cowpea aphid (Aphis craccivora), foxglove aphid (Aulacorthum solani), ornate aphid (Myzus ornatus), green peach aphid (Myzus persicae), spotted alfalfa aphid (Thryoaphis trifolii forma maculata)

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Bangladesh, China, India, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Korea (Republic of), Kyrgyzstan, Lebanon, Mynmar (restricted distribution), Nepal, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Syria, Taiwan, Tajikistan, Turkey, Uzbekistan, Yemen 
Africa: Algeria, Egypt, Ethiopia, Kenya (restricted distribution), Libya, Morocco, Nigeria, South Africa, Sudan, Tanzania (restricted distribution), Tunisia,  Zimbabwe
North America: Canada, Mexico, USA
South America: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Equador, Peru, Venezuela
Europe: Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithunia, Netherlands (restricted distribution), Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, United Kingdom,  Ukrain, Yugoslavia 
Oceania: Australia (restricted distribution), New Zealand

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

สภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนเพลี้ยอ่อนที่เป็นพาหะ เช่น ฝนตกหนัก 

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากศัตรูพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น  หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นพืชอาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อพิจารณาการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศที่มีเชื้อนี้ เพื่อออกกฎระเบียบก่อนการนำเข้า
-สุ่มตรวจสอบเมล็ดพันธุ์นำเข้าทุก shipment ที่มีการนำเข้า
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกเมล็ดพันธุ์ ที่มีโอกาสเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย  เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน / พันธุ์ปลอดโรค / การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม 

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/4346
[2] URL https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/alfalfa-mosaic-virus
[3] Agriculture Victoria > Agriculture > Pests, diseases and weeds > Plant diseases > Grains, pulses and cereals > Temperate Pulse Viruses: Alfalfa Mosaic Virus (AMV)

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication