Cucumber green mottle mosaic virus

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Cucumber green mottle mosaic virus
ชื่อพ้อง (Synonym)  bottlegourd Indian mosaic virus
cucumber green mottle mosaic tobamovirus
cucumber green mottle mosaic watermelon strain (W)
cucumber mottle virus
cucumber virus 2
cucumber virus 3
cucumber virus 4
cucumis virus 2
tobacco mosaic virus watermelon strain-W
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Acronyms)  CGMMV

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Order  
     Family  Virgoviridae
          Genus  Tobamovirus
             Species  Cucumber green mottle mosaic virus
              Race/Pathovar  
              Strain/Type/Serotype  -

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  white break mosaic

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ลักษณะอาการทั่วไป: 
-ใบอ่อนมีการเจริญที่ผิดรูปร่าง
-ใบมีลักษณะสีซีดจาง (chlorosis)
-ใบแสดงอาการด่างเขียว (green mottle) 
-ใบมีลักษณะเป็นเกล็ด
-ลักษณะผลภายนอกดูปรกติ แต่ภายในสีผิดปรกติ เนื้อเยื่อตาย
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ / ผล

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

แตง, แตงกวา : cucumber (Cucumis sativus)
แตงโม : watermelon (Citrullus vulgaris)
แตงโม : watermelon (Citrullus lanatus)
น้ำเต้า : bottle gourd (Lagenaria siceraria)
เมล่อน : melon (Cucumis melo)
มะระ : bitter gourd (Momordica charantia)
แกลดิโอลัส : sword lily (Gladiolus hybrida)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

ผักขม : Slender AmaranthGreen Amaranth (Amaranthus viridis)
พืชตระกูลแตง, ฟักเขียว : Cucurbitaceae, wax gourd (Benincasa hispida)
ฟักทอง : Pumpkin, Field pumkin, Field pumpkin, Cushaw, Butternut squash (Cucurbita maxima)
ฟักทอง : pumpkin (Cucurbita moschata)
ฟักทอง : field pumpkin (Cucurbita pepo var. melo)
ยาสูบ : tobacco (Nicotiana tabacum)
แอปริคอต : apricot (Prunus armeniaca)
มะแว้งนก : Black Nightshade (Solanum nigrum)

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ปัจจัยจากพืชอาศัย
เมล็ดพันธุ์ 
ปัจจัยจากภายนอก
-การขยายพันธุ์ เช่น การทาบกิ่ง

พาหะ (Vector)

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: China, Georgia (Republic of), India, Iran, Israel, Japan, Jordan, Korea (Republic of), Lebanon, Mynmar, Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Thailand, Turkey 
Africa: Nigeria
North America: Canada, USA
Europe: Austria, Bulgaria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, Spain, United Kingdom, Ukraine, Yugoslavia
Oceania: Australia

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

-อากาศเย็น
-แสงแดดน้อย

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากศัตรูพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น  หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นพืชอาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อพิจารณาการรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศที่มีเชื้อนี้ เพื่อออกกฎระเบียบก่อนการนำเข้า
-สุ่มตรวจสอบเมล็ดพันธุ์นำเข้าทุก shipment ที่มีการนำเข้า
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกเมล็ดพันธุ์ ที่มีโอกาสเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย  เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน / พันธุ์ปลอดโรค / การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม 

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/ISC/datasheet/16951
[2] URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/00.071.0.01.002.htm
[3] Inouye, T., N. Inouye, M. Asatani and K. Mitsuhata. 1967. Studies on cucumber green mottle mosaic virus in Japan. Nogaku Kenkyu 51: 175-186.
[4] URL http://www.seminis-us.com/resources/agronomic-spotlights/cucumber-green-mottle-mosaic-watermelon/

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication