Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones 1901) Gardan et al. 2003

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones 1901) Gardan et al. 2003
ชื่อพ้อง (Synonym)  Erwinia carotovora, Erwinia aroideae, Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium aroideae

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Domain (Kingdom)   
   Phylum  Proteobacteria
      Class  Gammaproteobacteria
         Order  Enterobacteriales
             Family  Enterobacteriaceae
                Genus  Pectobacterium
                   Species  carotovorum
                   Sub Species  
                   Pathover/Biovar/Race  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคเน่าเละ
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  bacterial soft rot, slimmy bacteriosis of cabbage

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ระยะการเข้าทำลาย:
ลักษณะอาการทั่วไป: เริ่มจากเป็นแผลฉ่ำน้ำแล้วขยายลุกลาม ทำให้เนื้อเยื่อยุบตัวลง มีเมือกเยิ้มออกมา มีกลิ่นเหม็น
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ราก ลำต้น ใบ

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

หอมหัวใหญ่ : onion (Allium cepa)
แครอท : carrot (Daucus carota)
มันฝรั่ง : potato (Solanum tuberosum)
กะหล่ำดอก : cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis)
กะหล่ำปลี : cabbage (Brassica oleracea var. capitata)
พืชสกุล Capsicum : pepper (Capsicum sp.)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

-

พาหะ (Vector)

การแพร่กระจาย (Distribution)

ไปกับลมฝน, ระบบน้ำ, แมลง, วัชพืช

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

ความชื้นสูง อุณหภูมิประมาณ 24 - 28 oC

วิธีการควบคุม (Control measure)

-ใช้วัสดุปลูกที่ปราศจากเชื้อโรค
-ปลูกในดินที่มีการถ่ายเทสะดวก ระยะห่างระหว่างต้นที่เหมาะสม ไม่แน่นจนเกินไป
-ปลูกพืชหมุนเวียน  
-กำจัดเศษซากที่เป็นโรคออกจากแปลง

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] Benjathikul, S., S. Wiwitchinda and V. Titatarn. 1987. Longevity of Erwinia carotovora pv. carotovora from some cruciferous plants in soil. Research Report 1984: Fruit, Vegetable, Mushroom, Ornamental Plants, Coconut, Oil Palm, Drug Plant and Spice Crops. Department of Agriculture. Bangkok, Thailand. 151-152.
[2] CABI. 2007. Crop Protection Compendium. CAB International, Wallingford UK. URL http://www.cabicompendium.org/cpc/home.asp
[3] DAFWA. 2008. Draft import risk analysis for fresh capsicum (paprika) fruit from the republic of Korea. Department of Agriculture and Food Government of Western Australia. URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/
[4] Gardan, L., C. Gouy, R. Christen and R. Samson. 2003. Elevation of three subspecies of Pectobacterium carotovorum to species level: Pectobacterium atrosepticum sp. nov., Pectobacterium betavasculorum sp. nov. and Pectobacterium wasabiae sp. nov. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 2003, 53, 381-391.
[5] Jones, J.B., J.P. Jones, R.E. Stall and T.A. Zitter.1991. Compendium of Tomato Diseases. The American Phytopathological Society. 3340 pilot Knob Road Rt. Paul, Minnesota 55121, U.S.A. URL http://entoplp.okstate.edu/ddd/insects/cornearworm.htm
[6] McMullan, M. and J. Livsey. 2007. Guide: Pest and Diseases. URL http://www.thechileman.org/guide_disease.php, written by Mark McMullan
[7] Naqvi, S.A.M.H. 2004. Disease of fruits and vegetables diagnosis and management volume II. National Research Centre for Citrus (Indian Council of Agricultural Research), Nagpur, Maharashtra, India.
[8] USDA-APHIS-PPQ-CPHST-PERAL. 2004. Importation of fresh pepper fruit with stems (Capsicum annuum L., C. frutescen L., C. baccatum L., C. pubescens Ruiz and Pav. and C. chinense Jacq.) from Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua into the United states. United States Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Plant Protection and Quarantine (PPQ), Center for Plant Health Science and Technology (CPHST) and Plant Epidemiology and Risk Analysis Laboratory (PERAL), Raleigh, NC.
[9] USDA-APHIS-PPQ. 2000. Importation of pepper (Capsicum spp.) fruit from New Zealand into the United states. Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) and Plant Protection and Quarantine (PPQ).Riverdal, MD.
[10] พัฒนา สนธิรัตน, ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน, ธนวัฒน์ กำแหงฤทธิรงค์, วิรัช ชูบำรุง และ อุบล คือประโคน. 2537. ดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย. กลุ่มงานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 285 หน้า.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

-

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication