Pratylenchus loosi Loof, 1960

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Pratylenchus loosi Loof, 1960
ชื่อพ้อง (Synonym)  
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  Loos' root lesion nematode, meadow nematode, root lesion nematode

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Nematoda
    Class  
        Order  
           Family  Pratylenchidae
              Genus  Pratylenchus
                 Species  Pratylenchus loosi

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)   
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)   

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ลักษณะอาการทั่วไป: 
-ใบพืชแสดงอาการเหลืองและเหี่ยว
-ต้นพืชแคระแกร็นและแห้งตาย 
-รากแสดงอาการเน่า
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ / ต้น / ราก

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

ชา : tea (Camellia sinensis)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

กระเจี๊ยบเขียว : okra (Abelmoschus esculentus)
การะบูร : camphor treecamphor laurelshiu leafgum camphorlaurel camphor (Cinnamomum camphora)
พืชตระกูลส้ม : (Citrus sp.)
กาแฟ : coffee (Coffea sp.)
สตอเบอรี่ : strawberry (Fragaria ananassa)
ถั่วลันเตา : pea, garden pea (Pisum sativum)
อ้อย : sugarcane (Saccharum officinarum)
ถั่วพุ่ม : cowpea (Vigna unguiculata)
ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

-ใบ
-ต้น
-ราก

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ปัจจัยจากพืชอาศัย
ไส้เดือนฝอยชนิดนี้อาศัยในแหล่งปลูกชาทั้่วโลก และเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างประเทศได้โดยอาศัยไปกับ ส่วนของต้นชา / ต้นกล้าชา / ใบชา
ปัจจัยจากภายนอก
-ไข่ / ตัวอ่อน ปนเปื้อนอยู่ในดินและแพร่ไปกับอุปกรณ์ พาหนะในแปลงที่เคลื่อนที่ รวมทั้งเครื่องแต่งกายของเกษตรกร ภาชนะบรรจุ
-ดิน / ทราย / กรวด / ทราย
-การขนส่งต้นชาทางไปรษณีย์

พาหะ (Vector)

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Bangladesh, China, India, Iran, Japan, Jordan, Korea (Republic of), Sri Lanka, Taiwan, Turkey 
Africa: Senegal
North America: USA 
Central America and Caribbean: Guadeloupe
South America: Brazil, Chile
Europe: Bulgaria 
Oceania: American Samoa, Australia (restricted distribution), Cook Islands

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

อากาศเย็น อุณหภูมิ 18-24 องศาเซลเชียส

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากศัตรูพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นพืชอาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อออกกฎระเบียบการนำเข้าส่วนของต้นชา / ต้นกล้าชา / ใบชา จากประเทศที่มีเชื้อนี้
-สุ่มตรวจสอบส่วนของต้นชา / ต้นกล้าชา / ใบชา นำเข้าทุก shipment ที่มีการนำเข้า และให้รมยากำจัด
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกส่วนของต้นชา / ต้นกล้าชา / ใบชา ที่มีโอกาสเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย เช่น การใช้ส่วนขยายพันธุ์ปลอดโรค / พันธุ์ต้านทาน /  การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม 

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/43898
[2] CAB International 2005. Crop Protection Compendium. Walingford, UK: CAB International.
[3] Sethi, C. L. and G. Swarup. 1971. Plant parasitic nematodes of North-Western India. III. The genus Pratylenchus. Indian Phytopatho. 24 (2): 410-412.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication