Ditylenchus destructor Thorne, 1945

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Ditylenchus destructor Thorne, 1945
ชื่อพ้อง (Synonym)  
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  eelworm potato, eelworm potato tuber, potato eelworm, potato tuber nematode, potato rot nematode

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Phylum  Nematoda
    Class  Secernentea
        Order  Tylenchida
           Family  Anguinidae
              Genus  Ditylenchus
                 Species  Ditylenchus destructor

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)   
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)   

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ลักษณะอาการทั่วไป: 
-ใบพืชมีสีซีดจาง
-รากและพืชหัวที่อยู่ใต้ดิน แสดงอาการเน่า
-เมล็ดถั่วลิสงมีสีผิดปกติและเน่า
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ใบ / ราก / ผล

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

หอมหัวใหญ่ : onion (Allium cepa)
กระเทียม : garlic (Allium sativum)
ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut (Arachis hypogaea)
ผักกาดแดง : sugar beet (Beta vulgaris)
ผักกาดแดง : Beetroot, Sugarbeet (Beta vulgaris var. saccharifera)
ชา : tea (Camellia sinensis)
พริก, พริกหวาน, พริกชี้ฟ้า : chili, pepper, bell pepper, goat pepper (Capsicum annuum)
เบญจมาศ : Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium)
ส้มวาเลนเซีย , ส้มเช้ง : sweet orange (Citrus sinensis)
แตง, แตงกวา : cucumber (Cucumis sativus)
ฟักทอง : pumpkin (Cucurbita moschata)
Dahlia (Dahlia sp.)
แครอท : carrot (Daucus carota)
สตอเบอรี่ : strawberry (Fragaria ananassa)
sword lily (Gladiolus hybrids)
ถั่วเหลือง : soyabean (Glycine max)
ฮ็อป : hop (Humulus lupulus)
มันเทศ : sweet potato (Ipomoea batatas)
มินต์ : mint (Mentha sp.)
มะเขือเทศ : Tomato (Solanum lycopersicum)
มะเขือยาว : egg plant (Solanum melongena)
มันฝรั่ง : potato (Solanum tuberosum)
พืชสกุล Trifolium : clover (Trifolium sp.)
ทิวลิป : Tulip (Tulipa gesneriana)
ข้าวโพด : corn, maize (Zea mays)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

มะแว้งนก : Black Nightshade (Solanum nigrum)
คีโนโพเดียม : lambsquarters (Chenopodium album)

ส่วนของพืชที่ใช้เป็นที่อาศัย (Harboring plant part)

-ใบ
-ส่วนขยายพันธุ์
-ราก

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

ปัจจัยจากพืชอาศัย
หัวพันธุ์ 
ปัจจัยจากภายนอก
-ไส้เดือนฝอยชนิดนี้เคลื่อนที่ในระยะยทางสั้นๆ แต่แต่ตัวอ่อนที่มีเปลือกหุ้ม (cyst) ปนเปื้อนอยู่ในดินและแพร่ไปกับอุปกรณ์ พาหนะในแปลงที่เคลื่อนที่
-น้ำ / ดิน / ทราย / วัชพืช / เชื้อราบางชนิด

พาหะ (Vector)

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Azerbaijan, China, Georgia (Republic of), Iran, Japan (restricted distribution), Kazakhstan, Korea (Republic of), Kyrgyzstan, Laos, Pakistan, Saudi Arabia, Tajikistan (restricted distribution), Turkey (restricted distribution), Uzbekistan
Africa: South Africa (restricted distribution)
North America: Canada, Mexico (restricted distribution), USA (restricted distribution) 
Central America and Caribbean: Haiti
South America: Ecuador, Peru
Europe: Albania, Austria (restricted distribution), Belarus (restricted distribution), Belgium, Bulgaria (restricted distribution), Czech Republic, Estonia (restricted distribution), France (restricted distribution), Germany (restricted distribution), Greece (restricted distribution),  Hungary (restricted distribution), Ireland, Jersey, Latvia (restricted distribution), Luxembourg (restricted distribution), Moldova, Netherlands (restricted distribution), Norway, Poland (restricted distribution), Romania (restricted distribution), Russian Federation (restricted distribution), Slovakia (restricted distribution), Sweden, Switzerland, United Kingdom, Ukraine (restricted distribution)
Oceania: New Zealand (restricted distribution)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Favorable condition)

-อากาศเย็น อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเชียส

-ดินทื่มีความชื้นมากกว่า 90 %

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากศัตรูพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นพืชอาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น

-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อออกกฎระเบียบการนำเข้าหัวพันธุ์จากประเทศที่มีเชื้อนี้
-สุ่มตรวจสอบหัวพันธุ์ นำเข้าทุก shipment ที่มีการนำเข้า และให้รมยากำจัด
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกหัวพันธุ์ที่มีโอกาสเป็นที่อาศัยของศัตรูพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย เช่น การใช้หัวพันธุ์ปลอดโรค / พันธุ์ต้านทาน / การ treat หัวพันธุ์ก่อนปลูก / การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม 

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/19286
[2] CAB International 2005. Crop Protection Compendium. Walingford, UK: CAB International.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication