Candidatus Phytoplasma oryzae Jung et al. 2003

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Candidatus Phytoplasma oryzae Jung et al. 2003
ชื่อพ้อง (Synonym)  sugarcane white leaf phytoplasma

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Domain (Kingdom)   
   Phylum  Tenericutes
      Class  Mollicutes
         Order  Acholeplasmatales
             Family  Acholeplasmataceae
                Genus  Candidatus Phytoplasma
                   Species  oryzae
                   Sub Species  
                   Pathover/Biovar/Race  

ชื่อโรค (Disease name)

ชื่อโรคภาษาไทย (Disease name, Thai)  โรคใบขาวอ้อย
ชื่อโรคภาษาอังกฤษ (Disease name)  white leaf of sugarcane

ลักษณะอาการของโรค (Disease symptoms and developments)

ระยะการเข้าทำลาย: โรคใบขาวเกิดขึ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของอ้อย อาการจะปรากฎให้เห็นได้ชัดเจนในระยะต้นกล้า
ลักษณะอาการทั่วไป: อ้อยแตกกอฝอยมีหน่อเล็ก ๆ ที่มีใบสีขาวจำนวนมาก คล้ายกอหญ้า หน่อไม่เจริญเป็นลำ จนกระทั่งแห้งตายทั้งกอ ลำอ้อยที่ได้ไม่สมบูรณ์ อาจมีใบขาวที่ปลายยอด หรือมีหน่อขาวเล็ก ๆ งอกจากตาข้างของลำ บางครั้งอาการของโรคจะมีลักษณะแฝง ใบยอดของพืชแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบด่างเป็นขีดขาว หน่อพืชมีขนาดเล็กผอมไม่สมบูรณ์ 
ส่วนของพืชที่ถูกทำลาย: ตา,ส่วนเจริญ,ดอก,ใบ,ราก,ลำต้น

พืชอาศัย (Host range)

พืชอาศัยหลัก (Main host)

อ้อย : sugarcane (Saccharum officinarum)

พืชอาศัยอื่นๆ (Other host)

None Data

แหล่งที่มาของเชื้อ (Source of inoculums)

พาหะ (Vector)

Matsumuratettix hiroglyphicus) และ Yamatotettix flavovittatus เป็นแมลงพาหะ

การแพร่กระจาย (Distribution)

ด้วยแมลงพาหะ และท่อนพันธุ์อ้อย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการเกิดโรค (Favorable condition)

วิธีการควบคุม (Control measure)

ควบคุมโรคโดยใช้สารปฏิชีวนะ (Chemotherapy) เชื้อไฟโตพลาสมาเป็นเชื้อสาเหตุโรคที่อ่อนแอต่อยาปฏิชีวนะเตตราซัยคลิน (Tetracycline)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] CABI. 2007. Crop Protection Compendium. CAB International, Wallingford UK. URL http://www.cabicompendium.org/cpc/home.asp
[2] Chen, C.T. and C.S. Lee. 1972. Studies on sugarcane white leaf disease. Annual Report Taiwan Sugar Experiment Station, 1971-72, 182-183.Chuang-Yang C, Ling KC, 1963. Studies on white leaf disease of sugarcane. V. Comparative test of healthy and diseased stools. Report Taiwan Sugar Experiment Station 32: 123-130.
[3] EPPO. 2006. PQR database (version 4.5). Paris, France: European and Mediterranean Plant Protection Organization. URL www.eppo.org
[4] Jung, N.Y., T. Sawayanagi, P. Wongkaew, S.Kakizawa, H. Nishigawa,W. Wei, K.Oshima, S. Miyata, U. Ugaki, T. Hibi, and S. Namba.2003. ‘Candidatus Phytoplasma oryzae’, a novel phytoplasma taxon associated with rice yellow dwarf disease. Int. J. Syst. Evol. Microbiol.53:1925-1929.
[5] Lee, I.M., M. Pastore, M. Vibio, A. Danielli, S. Attathom, R.E. Davis and A. Bertaccini. 1997. Detection and characterization of a phytoplasma associated with annual blue grass (Poa annua) white leaf disease in southern Italy. European Journal of Plant Pathology 103 (3): 251-254.
[6] Liu, H.P., S.M. Lee and W.S. Teng. 1963. Studies on the effect of cane yied and the heat treatment of white leaf disease of sugarcane. Rept. Taiwan Sugar Exp.Sta. 32: 103-110.
[7] Matsumoto, T., C.S. Lee and W.S. Teng. 1968. Studies on sugarcane white leaf disease of Taiwan, with special reference to transmission by a leafhopper, Epitettix hiroglyphicus Mats. Proceedings of the International Society of Sugar Cane Technologists 13: 1090-1098.
[8] Nakashima, K. and N. Murata. 1993. Destructive plant diseases caused by mycoplasma-like organisms in Asia. Outlook on Agriculture 22 (1): 53-58.
[9] Nakashima, K., T. Hayashi, W. Chaleeprom, P. Wongkaew and P. Sirithorn. 1996. Complex phytoplasma flora in Northeast Thailand as revealed by 16S rDNA analysis. Annals of the Phytopathological Society of Japan 62 (1): 57-60.
[10] Rishi, N. and C.T. Chen. 1989. Grassy shoot and white leaf diseases, pp. 289-300. In B.C. Ricaud and B.T. Egan, eds. Diseases of Sugarcane. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier.
[11] Seemuller, E., B. Schneider, R. Maurer, U. Ahrens, X. Daire, H. Kison, K.H. Lorenz, G. Firrao, L. Avinent, B.B. Sears and E. Stackebrandt. 1994. Phylogenetic classification of phytopathogenic mollicutes by sequence analysis of 16S ribosomal DNA. International Journal of Systematic Bacteriology 44 (3): 440-446.
[12] Wongkaew, P., Y. Hanboonsong, P. Sirithorn, C. Choosai, S. Boonkrong, T. Tinnangwattana, R. Kitchareonpanya and S. Damak. 1997. Differentiation of phytoplasmas associated with sugarcane and gramineous weed white leaf disease and sugarcane grassy shoot disease by RFLP and sequencing. Theoretical and Applied Genetics 95 (4): 660-663.
[13] ทรงพล สุโพธิ์ และ วิรัช คงขำ. มปป. อ้อย: โรคใบขาว. คลินิกพืช กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร. URL http://plantpro.doae.go.th/plantclinic/clinic/plant/cane/wh_leaf.htm
[14] สุภาพร กลิ่นคง. 2553. การพัฒนา Sec A antibody ต่อเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย, หน้า 87-167. ใน รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อยภายใต้แผนแม่บทโครงการสร้างพื้นฐานทางปัญญา โครงการระยะยาว ปี 2552: เล่มที่ 3 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและศัตรูอ้อย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. URL http://pikul.lib.ku.ac.th/cgi-bin/sugar.exe?rec_id=002416&database=sugar&search_type=link&table=mona&back_path=/agre/mona&lang=thai&format_name=TFMON#

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication