[ แสดงข้อมูลทั้งหมด ]
 
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 055962722
โทรสาร : 055962704
อีเมล : mayureek@nu.ac.th
โฮมเพจ : https://www.mitrausahatani.com
 
 ที่อยู่/สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

 การศึกษา

ปริญญาตรี : B.Sc. (Agri. Sci.) (พืชศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) , ไทย
ปริญญาโท : M. Horticulture (Postharvest Horticulture) , University of Western Sydney, Hawkesbury , Australia
ปริญญาเอก : Ph.D. (Agricultural Sciences (Postharvest Horticulture) , Adelaide University , Australia 

 ความเชี่ยวชาญ

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน (Postharvest technology of horticultural crops); การควบคุมคุณภาพผลิตผลสดหลังเก็บเกี่ยว (Postharvest quality control) 

 คำสำคัญ

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน; Postharvest technology of horticultural crops; การควบคุมคุณภาพผลิตผลสดหลังเก็บเกี่ยว; Postharvest quality control 

 ผลงานทางวิชาการ